PRIJEDLOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ŠAHOVSKOG KLUBA DUBROVNIK

Na temelju članka 26. stavak 13. Statuta Šahovskog kluba Dubrovnik, Skupština Šahovskog kluba Dubrovnik na svojoj sjednici održanoj 12.12.2022. donijela je

POSLOVNIK

o radu Skupštine Šahovskog kluba Dubrovnik

Članak 1.

Poslovnikom o radu Skupštine Šahovskog kluba Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Klub) uređuju se pitanja verifikacije mandata članova Skupštine; dužnosti, prava i obveze članova Skupštine; način sazivanja i održavanja sjednica Skupštine Kluba, način sazivanja i održavanja izborne Skupštine Kluba; način glasovanja i odlučivanja; javnost rada; vođenje zapisnika sa sjednice Skupštine Kluba te druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Članak 2.

Odredbe Poslovnika o radu Skupštine Kluba (u daljnjem tekstu: Poslovnik) obvezne su za sve članove Skupštine kao i za ostale osobe koje su nazočne na sjednici Skupštine.

Članak 3.

O primjeni Poslovnika skrbi predsjedavajući Radnog predsjedništvo Skupštine, zajedno s članovima radnog predsjedništva, a uz pomoć tajnika Kluba.

I. SAZIVANJE SJEDNICA SKUPŠTINE

Članak 4.

Sukladno članku 25. stavak 1. sjednice Skupštine Kluba saziva i predsjedava im predsjedavajući Kluba ili u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjedavajućia ili predsjedavajući Nadzornog odbora Kluba.

Predsjedavajući ili u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjedavajućia Kluba saziva Redovitu godišnju i/li Izbornu Skupštinu Kluba.

Predsjedavajući ili u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjedavajućia Kluba saziva Izvanrednu Skupštinu Kluba na temelju zaključka Upravnog odbora Kluba, najmanje jedne četvrtine (1/4) članova Skupštine ili na zahtjev Nadzornog odbora.

Članak 5.

Sjednice Skupštine Kluba sazivaju se pisanim pozivom svim članovima Kluba te počasnim članovima Kluba i možebitnim ad hoc gostima. Poziv za sjednicu Skupštine kluba predsjedavajući ili u slučaju njegove spriječenosti poziv upućuje i sredstvima javnog priopćavanja.
Pisani poziv s prijedlogom Dnevnog reda i potrebnim prilozima upućuje se članovima Skupštine, u pravilu najmanje 8 dana prije nadnevka odražavanja sjednice Skupštine preporučenom poštom ili putem e-maila. Iznimno, rok dostave poziva i priloga može biti i kraći, ali ne manje od 3 dana od datuma održavanje sjednice Skupštine, s time da se dio pisanog materijala može podijeliti na samoj sjednici.

Članak 6.

Članovi Skupštine imaju pravo svoje primjedbe (izmjene i dopune) na predloženi Dnevni red i prateće priloge dostaviti predsjedavajućiu ili tajniku Kluba najmanje 2 dana prije nadnevka održavanja sjednice Skupštine u pisanom obliku na e-mail Kluba skdubrovnik@skdubrovnik.hr uz kratko pisano obrazloženje.

Članak 7.

Član Skupštine obvezan je odazvati se pozivu na sjednicu Skupštine. U slučaju objektivne spriječenosti, član Skupštine Kluba dužan je o istom, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine, obavijestiti predsjedavajućia ili tajnika Kluba.

II. VERIFIKACIJA MANDATA I UTVRĐIVANJE KVORUMA

Članak 8.

Članom Skupštine Kluba smatra se osoba koja je upisana u Popisu članova kluba kao redoviti član najkasnije mjesec dana prije zakazanog datuma sjednice.

Članak 9.

Verifikacija mandata članova Skupštine Kluba vrši se temeljem provjere upisa člana u Popis članova Skupštine kluba koju obavlja Verifikacijsko povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo). Povjerenstvo u sastavu od tri člana, od kojih je jedan predsjedavajući, imenuje Skupština iz redova nazočnih članova Skupštine. Povjerenstvo provjeru mandata obavlja na svakoj sjednici Skupštine Kluba, a prije početka rada po točkama Dnevnog reda i to uvidom u Popis članova Skupštine Kluba.

Članak 10.

Povjerenstvo nakon izvršenih provjera, a u skladu sa člankom 9. ovog Poslovnika, podnosi izvješće Skupštini. Nakon izvješća Verifikacijskog povjerenstva, Skupština javnim glasovanjem odlučuje o verifikaciji mandata članova Skupštine, kao i o izvješću Povjerenstva u smislu (ne)postojanja kvoruma.

Članak 11.

Ako Povjerenstvo ospori pravovaljanost članstva u Skupštini nekoj od osoba nazočnost na sjednici Skupštine, o verifikaciji mandata odlučuje Skupština posebno za svaku osobu. Osoba nazočna na sjednici Skupštine, čije je članstvo u Skupštini osporeno, ima pravo prisustvovati sjednici Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Članak 12.

Pravovaljanost članstva u Skupštini provjerava Verifikacijsko povjerenstvo prije odlučivanja o dnevnom redu Skupštine na svakoj sjednici Skupštine posebice.

Članak 13.

Temeljem izvješća Povjerenstva, Skupština utvrđuje postojanje kvoruma, odnosno je li sjednici Skupštine Kluba nazočan dovoljan broj članova čiji ukupan zbroj glasova čini natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova Skupštine potrebnih za pravovaljano odlučivanje.

U slučaju nedostatka kvoruma (natpolovične većine svih članova Skupštine) daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutna najmanje jedna trećina (1/3) svih članova Skupštine, a odluke se donose većinom članova Skupštine osim odluka koji se tiču statusa Kluba, poput prestanka, likvidacije, udruživanja i sl. koje se donose većinom svih članova Skupštine. Većinom glasova svih članova Skupštine donosi se i Statut i njegove izmjene i dopune.

Članak 14.

U slučaju nedostatnog broja glasova za pravovaljano odlučivanje, predsjedavajući Kluba dužan je sazvati novu sjednicu Skupštine Kluba u roku od 8 dana sa predloženim istim Dnevnim redom za koji je Skupština sazvana.

III. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA SKUPŠTINE

Članak 15.

U obnašanju svojih dužnosti, član Skupštine Kluba ima pravo i obvezu sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini. Osim navedenog, član ima slijedeća prava i obveze:

• pravo inicirati rasprave o pitanjima iz nadležnosti Skupštine,
• dužnost preuzimati obveze i izvršavati zadatke povjerene mu od Skupštine,
• pravo od predsjedavajućia Skupštine tražiti obavijesti i objašnjenja o pitanjima koja se odnose na pitanja iz nadležnosti Skupštine,
• pravo zahtijevati stručnu pomoć u svrhu rješavanja problema nastalih u sportu i Klubu.

IV. SJEDNICE SKUPŠTINE KLUBA

Članak 16.

Po ustanovljenom kvorumu predsjedavajući Kluba predlaže dvoje od nazočnih članova za sastav tročlanog Radnog predsjedništva s predsjedavajućiom Kluba na čelu, zapisničara i dvoje ovjerovitelja zapisnika.

U slučaju Redovite godišnje ili Izborne Skupštine Kluba sjednice saziva predsjedavajući, odnosno zamjenik Predsjedavajućia kluba, a u svim ostalim slučajevima izvanrednu Skupštinu sazivaju predlagatelji, odnosno najmanje jedna četvrtina (1/4) članova Skupštine ili Nadzorni odbor Kluba. Sjednicu vodi tročlano predsjedništvo na čelu s predsjedavajućiom i dva člana predsjedništva iz skupine predlagatelja.

Članak 17.

Nakon imenovanja osoba iz članka 16. stavak 1 ovog Poslovnika donosi se odluka o sadržaju predloženog Dnevnog reda i to kako o potrebi opstojnosti bilo koje od predloženih točaka, tako i o njihovom redoslijedu. Pojedini član na samoj sjednici Skupštine nema pravo tražiti dopunu Dnevnog reda točkom čiji sadržaj traži prethodno dokumentiranu pripremu.

Članak 18.

Nakon usvajanja Dnevnog reda sjednice Skupštine Kluba, prelazi se na raspravu o pojedinim točkama, redoslijedom koji je utvrđen Dnevnim redom. Na početku svake od točaka usvojenog Dnevnog reda, predsjedavajući Radnog predsjedništva, ukratko izlaže temu o kojoj je riječ, te po potrebi poziva za tu točku pripremljenog referenta da temu izloži usmeno s posebnim osvrtom na najznačajnije dijelove teme. Po izvršenom uvodu u temu, predsjedavajući Radnog predsjedništva poziva prisutne na sudjelovanje u raspravi.
Ukoliko se na poziv predsjedavajućia Radnog predsjedništva nitko od nazočnih ne javi za raspravu, predsjedavajući Radnog predsjedništva je ovlašten, uz pomoć članova Radnog predsjedništva, formulirati odluke i pozvati nazočne članove na glasovanje o pojedinoj točki Dnevnog reda.
Predsjednavajući Radnog predsjedništva daje riječ nazočnima na sjednici po redoslijedu njihova prijavljivanja za raspravu koje se vrši podizanjem ruke.
O svakoj od točaka Dnevnog reda svaki od sudionika sjednice ima pravo jednom iznijeti svoj vlastiti stav, uz pridržavanje prava na više replika za koje se prijavljuje na isti način kao i za raspravu.
Predsjedavajući Radnog predsjedništva naročito ima pravo dati riječ pojedinom članu ili gostu tijekom rasprave o određenom pitanju kad ocijeni da ta osoba može pružiti stručno, ili drugo obrazloženje odgovoriti na konkretno postavljeno pitanje.

Članak 19.

Kada rasprava o nekim pitanjima traje dulje, predsjedavajući može predložiti ograničiti trajanje izlaganja. O ograničenju izlaganja odlučuje Skupština.

Članak 20.

Nazočni na sjednici, u slučaju da svojom diskusijom žele dati prilog kvalitetnom donošenju odluke, dužni su paziti na potrebu sažetog i jasnog izlaganja stavova kako bi i ostali nazočni ostvarili mogućnost izlaganja.
Predsjedavajući Radnog predsjedništva, najprije opomenom, a u ponovljenom slučaju i oduzimanjem prava na daljnju diskusiju po toj točki dnevnog reda, dužan je spriječiti izlagača koji se udaljio od teme koja je trenutna točka dnevnog reda, odnosno onog koji u svom izlaganju nepotrebno ponavlja već izrečene stavove.
Predsjedavajući Radnog predsjedništva na isti način mora reagirati na izlaganje očigledno neistinitih tvrdnji, te na diskusije koje svojim sadržajem, ili načinom iznošenja, imaju elemente uvrede, ili klevete. U slučaju da izlagač kojem je oduzeta riječ nastavi s neprihvatljivim izlaganjem, predsjedavajući Radnog predsjedništva dužan je predložiti Skupštini donošenje odluke o oduzimanju prava na glasovanje takvom izlagaču po točki Dnevnog reda koja je predmet trenutne rasprave.

Članak 21.

Po okončanoj raspravi, odnosno nakon što se na dvokratni poziv predsjedavajućeg Radnog predsjedništva više nitko ne javlja za diskusiju, predsjedavajući Radnog predsjedništva uz pomoć članova Radnog predsjedništva, formulira prijedlog odluke Skupštine i izlaže ga članovima. U slučaju više mogućih prijedloga odlučuje se o svakom od njih redom kako su iznošeni od strane predlagatelja.

Članak 22.

Javno glasovanje, kao pravilo, provodi se na način da predsjednavajući Radnog predsjedništva zamoli članove da se izjasne o svakom prijedlogu odluke i to najprije „ZA“, potom „PROTIV“ i na kraju „SUZDRŽAN“.
U slučaju da član nije u mogućnosti glasovati na opisan način, svoje javno mišljenje o predloženoj odluci dat će usmenim putem.
Javno glasovanje po svakom prijedlogu provodi se samo jednom, bez mogućnosti ponavljanja. Predsjednik Radnog predsjedništva odgovoran je za uredno i točno prebrojene glasove svih članova bez ostatka tako da ukupan zbroj svih glasova „ZA“, „PROTIV“ i „SUZDRŽAN“ odgovara ukupnom broju u trenutku glasovanja nazočnih članova.
U slučaju sumnje o postojanju kvoruma u trenutku odlučivanja predsjedavajući Radnog predsjedništva zatražit će od članova Verifikacijskog povjerenstva, a prije pristupanja glasovanju, ponovno utvrđivanje kvoruma.
U slučaju jednakog broja glasova „ZA“ i „PROTIV“, odlučuje glas predsjedavajućega Radnog predsjedništva.

Članak 23.

Tajno glasovanje, kao iznimka, provest će se kad Skupština tako odluči po prijedlogu člana za svaku točku dnevnog reda posebno.
Tajno glasovanje, uz tehničku pomoć tajnika Kluba, provodi Povjerenstvo.
Samo glasovanje obavlja se na način da se svim članovima prozivkom podijeli po jedan glasački listić – bijeli neispisani papir formata A5, kako bi članovi na isti papir upisali svoje mišljenje o prijedlogu odluke. Mišljenje se obvezatno upisuje kemijskom olovkom, naliv-perom, ili flomasterom, na način da se na papir upišu i zaokruže isključivo riječi „ZA“, ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ te glasački listić.
U slučaju da član zbog bolesti, ili povrede, nije u mogućnosti tajno glasovati na opisani način, isti ima pravo usmeno pred Skupštinom ovlastiti bilo kojeg od članova da u njegovo ime i za njegov račun upiše i zaokruži „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
Predsjednik Povjerenstva po izvršenom prebrojavanju glasačkih listića izvješćuje najprije o ukupnom broju svih ispravno popunjenih listića, potom o ukupnom broju svih nevažećih listića, te na kraju o zbrojevima listića s upisanim i zaokruženim „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
Prema izvješću Povjerenstva o rezultatima provedenog tajnog glasovanja predsjedavajući Radnog predsjedništva objavljuje odluku Skupštine po točki dnevnog reda o kojoj se glasovalo.

Članak 24.

Skupština ima pravo raspravu i odluku po nekoj od točaka dnevnog reda, ili pak po svim točkama dnevnog reda, proglasiti tajnom i to neposredno po usvajanju sadržaja dnevnog reda.
Prijedlog za proglašavanjem tajnosti rasprave i odluke može podnijeti svaki član Skupštine s pravom glasa.
U slučaju prihvaćanja ovog prijedloga predsjedavajući Radnog predsjedništva dužan je zatražiti od svih osoba koje nisu članovi napuštanje dvorane u kojoj se održava sjednica Skupštine za vrijeme koje je potrebno za odvijanje rasprave i donošenje odluke koje zahtijevaju tajnost.

Članak 25.

U slučaju da je predmet glasovanja prijedlog općeg akta čije je donošenje u nadležnosti Skupštine, najprije se glasuje o možebitnim predloženim primjedbama (izmjenama i dopunama) po redu kako su isticane, a potom o čitavom općem aktu kojeg prihvaćene primjedbe postaju sastavni dio.

V. IZBORNA SKUPŠTINA

Članak 26.

Na izbornoj Skupštini bira se predsjednik, zamjenik predsjedavajućega i tri člana Upravnog odbora Kluba i Nadzorni odbor Kluba.
Na izbornoj Skupštini na prijedlog predsjedavajućeg Radnog predsjedništva bira se Izborno povjerenstvo koje zaprima prijedloge za kandidate za dužnosti predsjednika Šahovskog kluba “Dubrovnik” i članove Nadzornog odbora Kluba. Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana Nadzornog odbora. Kandidata za dužnost predsjednika Kluba mora podržati najmanje 20% ukupnog broja članova Skupštine.
Izbornom povjerenstvu jedan od članova koji svojim potpisom podržavaju kandidata za dužnost predsjednika Kluba podnosi popis osoba s njihovim potpisom koji podržavaju kandidaturu za predsjednika osobe koju podržava. Uz popis i potpis osoba koji podržavaju kandidaturu, kandidat za predsjednika Kluba u istom obrascu daje Izjavu kojom prihvaća kandidaturu za dužnost predsjednika Kluba.
Izborno povjerenstvo provjerava ispravnost kandidature za dužnost predsjednika Kluba i utvrđuje ima li dovoljno potpisa kojima se podržava kandidatura sukladno stavu 2. ovoga članka i prosljeđuje predsjedavajućem koji potom predlaže kandidata/kandidate za dužnost predsjednika Kluba u idućem četverogodišnjem razdoblju.
Ukoliko se za dužnost predsjednika Kluba predlažu dva kandidata s potrebnim brojem pravovaljanih potpisa, izbor predsjednika obavlja se tajnim glasovanjem. Ukoliko je samo jedan pravovaljani kandidat, izbor predsjednika Kluba obavlja se javno.
Izborno povjerenstvo obavlja prebrojavanje glasova i rezultate glasovanja za predsjednika Kluba i prosljeđuje ih predsjedavajućem Radnog predsjedništva koji proglašava rezultate glasovanja. Izabrani predsjedavajući je onaj koji dobije natpolovičnu većinu nazočnih članova Skupštine.
Nakon obavljenog izbora novog predsjednika Kluba, isti preuzima predsjedanje Radnim predsjedništvom Skupštine i vodi je do kraja sukladno dnevnim redom i ovim Poslovnikom.
Novoizabrani predsjedavajući predlaže nazočnim članovima Skupštine kandidata za zamjenika predsjednika. Izabrani zamjenik predsjednika je onaj koji dobije natpolovičnu većinu nazočnih članova Skupštine.
Novoizabrani predsjednik Kluba predlaže nazočnim članovima Skupštine tri kandidata za članove Upravnog odbora Kluba za koje se glasuje pojedinačno za svakoga. Izabrani članovi Upravnog odbora Kluba su oni koji dobiju natpolovičnu većinu nazočnih članova Skupštine.
Nakon izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana Upravnog odbora Kluba predsjedavajući Radnog predsjedništva proglašava kompletan sastav novoizabranog Upravnog odbora Kluba s dužnostima.
Na sjednici izborne Skupštine Kluba bira se i Nadzorni odbor Kluba od tri člana. Prijedlog za članove Nadzornog odbora Kluba Izbornom povjerenstvu predlažu članovi Skupštine izuzimajući one koji su izabrani u Upravni odbor Kluba. Izborno povjerenstvo prosljeđuje predsjedavajućem Radnog predsjedništva Skupštine članove Nadzornog odbora Kluba koji ih provjerava i potom daje na glasovanje. Članovi Nadzornog odbora izabiru se natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine. Na 1. konstituirajućoj sjednici Nadzorni odbor bira svojega predsjednika i zamjenika predsjednika.

VI. JAVNOST RADA

Članak 27.

Javnost rada Skupštine ostvaruje se:

• obavještavanjem javnosti o radu Skupštine putem sredstava javnog priopćavanja i mrežne stranice Kluba,
• pozivanjem sredstava javnog priopćavanja na sjednice Skupštine
• dostavljanjem poziva i pisanih materijala za sjednice Skupštine članovima Skupštine Kluba, počasnim članovima i drugima po ukazanoj potrebi.

Javnost rada Skupštine u tehničkom smislu osigurava predsjedavajući Kluba i tajnik Kluba.

VII. ZAPISNICI SJEDNICA SKUPŠTINE KLUBA

Članak 28.

O radu sjednice Skupštine Kluba vodi se zapisnik koji se pohranjuje u pismohrani Kluba. Zapisnik o radu sjednice Skupštine potpisuju predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine, novoizabranui predsjednik Kluba, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 29.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine obvezno sadrži najmanje slijedeće podatke:

• mjesto, nadnevak, te sat početka i završetka sjednice,
• imena i prezimena prisutnih članova Skupštine
• imena i prezimena ostalih osoba koje su prisutne na sjednici i svojstvo u kojem prisustvuju sjednici,
• podatak o utvrđenom kvorumu,
• dnevni red sjednice,
• imena i prezimena Povjerenstva, te sastava Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
• odluke Skupštine po svakoj od točaka dnevnog reda,

Uz zapisnik se obvezatno prilažu svi dokumenti koji su služili za donošenje odluka.

Članak 30.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine dostavlja se

• na mrežnim stranicama Kluba
• svim članovima Skupštine
• drugim osobama čiji su materijali bili na dnevnom redu sjednice, ili na koje se mogu odnositi obveze i zadaće iz odluka sjednice.

Zapisnik se dostavlja u roku od najviše 15 dana po održanoj sjednici.
O pismohrani zapisnika o radu Skupštine sa svom pratećom dokumentacijom, skrbi tajnik Kluba.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Odredbe ovog Poslovnika tumači Skupština Kluba.

Članak 32.

Izmjene i dopune Poslovnika vrši Skupština po postupku i na način njegovog donošenja.

Članak 33.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine Kluba donesen na sjednici Skupštine dana 22. prosinca 2018.

Dubrovnik, 12.12.2022.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva
Skupštine Šahovskog klub Dubrovnik