ZAPISNIK REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE ŠK DUBROVNIK, 2023.

Z A P I S N I K REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE ŠAHOVSKOG KLUBA DUBROVNIK
(Dubrovnik , 6. prosinca 2023.)

Redovita godišnja skupština Šahovskog kluba Dubrovnik održana je u hotelu Lero u Dubrovniku, dana 6. prosinca 2023. s početkom u 17 sati.

Predsjednik Šahovskog kluba Dubrovnik Vlaho Zlošilo, pozdravio je sve nazočne i predložio, a nazočni članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili sljedeći

DNEVNI RED
1. Izbor Verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine
2.1. Radnog predsjedništva
2.2. Izbornog povjerenstva
2.3. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Davanje razrješnica tijelima upravljanja Kluba
3.1 Nadzornom odboru Kluba.
4. Prijedlog za Izbor tijela upravljanja Kluba
4.1. Nadzornog odbora Kluba
5. Prijedlog Izvještaja o radu, financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora Kluba
5.1. Izvještaj o radu Kluba u razdoblju od 12. 12. 2022. do 11. 12. 2023.
5.2. Financijski izvještaj Kluba za 2022.
5.3. Izvještaj Nadzornog odbora Kluba za 2022.
6. Prijedlog plana rada Kluba za 2024.
7. Prijedlog financijskog plana Kluba za 2024.
8. Donošenje odluke o udruživanju u Županijski šahovski savez DNŽ
9. Izbor troje predstavnika kluba u Županijskom savezu DNŽ
10. Razno

Ad 1./ Izbor Verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma Skupštine

Predsjednik ŠK Dubrovnik Vlaho Zlošilo predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili:

ad.1.1./ Za članove Verifikacijskog povjerenstva Predraga Zerda, predsjednik, za članove Enisa Hrustića i Leonarda Jerkovića.

Sukladno članku 24. Statuta Šahovskog kluba Dubrovnik predsjednik Verifikacijskog povjerenstva Predrag Zerdo predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće zaključke:

Ad.1.1./ Sjednici Skupštine ŠK Dubrovnik nazočno je 13 članova članova od ukupno 37 članova Skupštine i to: Sulejman Islamović, Gordan Markotić, Faruk Lošić, Vlaho Zlošilo, Predrag Zerdo, Anvar Turdyev, Tomislav Musić, Ana Rajić, Maro Carević, Duško Vladović – Relja, Enis Hrustić, Ivan Potrebica i Leonardo Jerković.

ad.1.2./ Utvrđuje se da postoji potreban kvorum (nakon čekanja od 30 minuta) od jedne trećine redovitih članova za donošenje pravovaljanih odluka iz nadležnosti Skupštine ŠK Dubrovnik, a prema Statutu Kluba i sjednica je nastavljena radom po dnevnom redu.

Ad 2. Izbor radnih tijela Skupštine

Ad.2.1./ Izbor radnog predsjedništva

Predsjednik ŠK Dubrovnik Vlaho Zlošilo predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće odluke:

ad.2.1.1./ U Radno predsjedništvo sjednice Skupštine ŠK Dubrovnik izabiru se Vlaho Zlošilo za predsjedavajućeg, a za članove Gordan Markotić i Predrag Zerdo.

Ad.2.2./ Izbor Izbornog povjerenstva

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Vlaho Zlošilo predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće odluke:

ad.2.2.1./ Za članove Izbornog povjerenstva izabiru se Ana Rajić za predsjednicu, a za članove Anvar Turdyev i Tomislav Musić

Ad.2.3./ Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Vlaho Zlošilo predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće odluke:

ad.2.3.1. Za zapisničara sjednice Skupštine ŠK Dubrovnik izabire se Predrag Zerdo, a za ovjerovitelje zapisnika Sulejman Islamović i Duško Vladović – Relja.

Ad.3./ Davanje razrješnica tijelima upravljanja Kluba

3.1 Nadzornom odboru Kluba

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine objasnio je da je predsjednik Nadzornog odbora Ivo Ivanković na vlastiti zahtjev prestao biti član kluba, a drugi član Nadzornog odbora Tomislav Šeparović također ne sudjeluje u radu kluba. Stoga se predlaže razrješenje dosadašnjeg Nadzornog odbora.

Nazočni članovi Skupštine donijeli su jednoglasno sljedeću odluku:

Ad.3.1.1. Daje se razrješnica i opoziva se dosadašnji Nadzorni odbor ŠK Dubrovnik u sastavu Ivo Ivanković /predsjednik/, Tomislav Šeparović i Faruk Lošić.

Ad.4./ Prijedlog za izbor tijela upravljanja Klubom

Ad.4.1./ Izbor Nadzornog odbora ŠK Dubrovnik
Predsjednica Izbornog povjerenstva Ana Rajić predložila je da se do kraja mandata ove uprave kluba (do 11. 12. 2026) u Nadzorni odbor izaberu Faruk Lošić, Enis Hrustić i Ivan Potrebica.

Rasprave o nije bilo pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli sljedeću odluku.

ad.4.1.1./ Za članove Nadzornog odbora kluba Izabrani su Faruk Lošić, Enis Hrustić i Ivan Potrebica.

Ad.5./ Prijedlog Izvještaja o radu, financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora Kluba

ad.5.1./ Izvještaj o radu ŠK Dubrovnik za 2022.godinu

Prijedlog Izvještaja o radu ŠK Dubrovnik u razdoblju od 1. 1. 2022. do 11. 12. 2022. dostavljen je članovima Skupštine još na prošloj Skupštini kluba s obzirom na to da se radi o radu prošle uprave kluba. Za ostatak 2022. godine (nakon Skupštine), kratki izvještaj je podnio predsjednik kluba Vlaho Zlošilo

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli sljedeću odluku:

ad.5.1.1. Prihvaća se Izvještaj o radu ŠK Dubrovnik za 2022. godinu.

ad.5.2./ Prijedlog Financijskog izvještaja Kluba za 2022.

Prijedlog Financijskog izvještaja ŠK Dubrovnik za 2022. dostavljen je članovima Skupštine u pisanom obliku. Tajnik kluba Predrag Zerdo dodatno je pojasnio ovaj Izvještaj. Istakao je da su se novčana sredstva Kluba u toj godini racionalno trošila i Klub je zaključio godinu bez ikakvih obveza prema vjerovnicima.

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli sljedeću odluku:

ad.5.2.1. Prihvaća se Financijski izvještaj ŠK Dubrovnik za 2022.

ad.5.3./ Prijedlog Izvještaja Nadzornog odbora Kluba za 2022..

Prijedlog Izvještaja Nadzornog odbora pročitao je tajnik kluba Predrag Zerdo. Nadzorni odbor je izvijestio da nije bilo nepravilnosti u radu kluba u 2022. godini.

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli sljedeću odluku:

ad.5.3.1. Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora kluba o nadzoru poslovanja ŠK Dubrovnik za 2022.

Ad.6./ Prijedlog plana rada Kluba za 2024.

Prijedlog plana rada Kluba za 2024. godinu dostavljen je članovima Skupštine u Statutom utvrđenom roku Tajnik kluba dodatno je objasnio sastavnice ovoga Plana. Plan rada Kluba za 2024. dijeli se na upravljački /funkcionalni/ dio, što je zadaća upravljačkih tijela Kluba /predsjednik, Upravni odbor/ i na natjecateljski dio.
Što se tiče upravljačkog dijela, sve zadaće odnose se ponajviše na potrebi ostvarenja, ustroja i funkcioniranja svih tijela Kluba sukladno Statutu Kluba, donošenja normativnih akata i odluka u svim važnijim aspektima djelovanja Kluba.
Natjecateljski dio sačinjen je na temelju kalendara natjecanja Hrvatskog šahovskog saveza za 2024. i uobičajenih natjecateljskih aktivnosti u samom Klubu,
Posebno je naglašeno da klub treba ustrojiti školu šaha pri klubu. Također kao važan cilj istaknuto je postavlja se osvajanje prvog mjesta u drugoj ligi za mušku ekipu i povratak u 1. B ligu.
Rasprava po ovoj točki dnevnog reda vodila se u smjeru slaganja se predloženim planom.

Nazočni članovi Skupštine ŠK Dubrovnik donijeli su jednoglasno sljedeću odluku::

ad.6.1./ Usvaja se Plan rada ŠK Dubrovnik za 2024.

Ad.7./ Prijedlog Financijskog plana Kluba za 2024.

Prijedlog plana Financijskog plana Kluba za 2024. dostavljen je članovima Skupštine u Statutom utvrđenom roku. Tajnik kluba Predrag Zerdo objasnio je temeljne sastavnice ovoga Plana. Ovaj Plan sastavljen je prema Programu javnih potreba u športu Grada Dubrovnik a za 2024., budući da je najveći dio financiranja Kluba iz proračuna Grada Dubrovnik a posredstvom Dubrovačkog saveza športova. Naglasio je da će biti potrebno prikupiti još cca 7.500 eura za pokrivanje cjelokupnog natjecateljskog plana Kluba za 2024. i ostalih troškova potrebnih za funkcioniranja plana.

Novi predsjednik Kluba Vlaho Zlošilo naglasio je da će Upravni odbor Kluba uskladiti Financijski plan Kluba za 2024. kad se prikupe nova saznanja i pojedinosti koje nisu zasad poznate.

Nazočni članovi Skupštine ŠK Dubrovnik jednoglasno su donijeli sljedeću odluku

ad.7.1./ Usvaja se Financijski plan Plan rada ŠK Dubrovnik za 2023.

Ad.8./ Donošenje odluke o udruživanju u Županijski šahovski savez DNŽ

Klub će pokrenuti inicijativu da se osnuje Šahovski savez Dubrovačko – neretvanske županije. Kontaktirati ostale klubove u županiji i predložiti potrebne akte da se navedeni savez osnuje.

Nazočni članovi Skupštine ŠK Dubrovnik jednoglasno su donijeli sljedeću odluku:

ad.8.1./ Donesena je odluka o udruživanju Šahovskog kluba Dubrovnik u Šahovski savez DNŽ .

Ad.9./ Izbor troje predstavnika kluba u Županijskom savezu DNŽ

Predsjednik kluba Vlaho Zlošilo predložio je da predstavnici kluba u županijskom savezu budu Predrag Zerdo, Ana Rajić i Gordan Markotić.

Nazočni članovi Skupštine ŠK Dubrovnik jednoglasno su donijeli sljedeću odluku:

ad.9.1./ Za predstavnike ŠK Dubrovnik. u Županijskom savezu DNŽ izabrani su Predrag Zerdo, Ana Rajić i Gordan Markotić.

Ad.10./ Razno

Po ovoj točki dnevno reda kratko je trajala rasprava o nekim aktualnim šahovskim problemima u Dubrovnik u, ali nisu donesene nikakve odluke.

Sjednica Skupštine ŠK Dubrovnik završena je u 18.40 sati

___________________________

Zapisničar: Predrag Zerdo

Ovjerovitelji: Sulejman Islamović i Duško Vladović – Relja