STATUT ŠAHOVSKOG KLUBA DUBROVNIK

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), na sjednici Skupštine Šahovskog kluba Dubrovnik /u daljem tekstu: Klub/, održanoj 12. prosinca 2022., donesen je

S T A T U T
ŠAHOVSKOG KLUBA DUBROVNIK

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(Odredbe)

(1) Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu; o zastupanju; o izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima i
gospodarskim djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima,
obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru,
opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Kluba, prestanku
postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba; o načinu rješavanja sporova i sukoba
interesa unutar Kluba i drugim pitanjima od značaja za Klub.

(Povijest Kluba)

(2) U pravnom i organizacijskom pogledu Klub je sljedbenik prvog Šah kluba utemeljenog u Dubrovniku 1879., a potom i Šah kluba iz 1933., zatim šahovskog kluba “Dubrovnik” iz 1951., Šahovskog kluba “GOŠK” iz 1961., Šahovskog kluba “Plamen” iz 1968., iznova Šahovskog kluba “GOŠK” iz 1971., Šahovske sekcije “Srđ” i Šahovskog kluba “Dubrovkinja” iz 1976. i Šahovskog društva “Dubrovnik” iz 1980. /svi iz Dubrovnika/.

Članak 2.

(1) Naziv Kluba je: Šahovski klub Dubrovnik.
(2) Skraćeni naziv Kluba je: ŠK Dubrovnik.
(3) Sjedište Kluba je u Dubrovniku.
(4) Odluku o promjeni adrese Kluba donosi Upravni odbor Kluba.
(5) Klub djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Šahovski klub Dubrovnik je športska udruga.
(2) Šahovski klub Dubrovnik je neprofitna pravna osoba.
(3) Šahovski klub Dubrovnik upisuje se u:

• Registar udruga Republike Hrvatske
• Registar športskih djelatnosti Republike Hrvatske
• Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske

(4) Šahovski klub Dubrovnik učlanjuje se u:

• Dubrovački savez športova (dalje u tekstu DSŠ)
• Hrvatski šahovski savez (dalje u tekstu HŠS)
• Šahovski savez Dubrovačko-neretvanske županije

Članak 4.

(1) Klub se može učlaniti/udružiti i u druge udruge ili saveze udruga. Odluku o
udruživanju u saveze ili druge oblike povezivanja udruga donosi Skupština Kluba.

Članak 5.

(1) Klub ima svoj pečat.
(2) Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 30 mm s ispisanim tekstom uz gornji rub: ŠAHOVSKI KLUB DUBROVNIK, a uz donji rub DUBROVNIK. U sredini pečata nalazi se šahovska figura – top.
(3) Klub ima znak, zastavicu i značku.
(4) Znak Kluba je okruglog oblika omeđen plavom bojom, promjera 35 mm, na vrhu kruga je naziv ŠAHOVSKI KLUB, u sredini omeđenog kruga s lijeve strane je broj 19, s desne strane 33. U sredini kruga je oblikovan tlocrt povijesne gradske jezgre Dubrovnika, koji je ispunjen šahovskim poljima /kvadratima/. Polja su dijagonalno iz gornjeg desnog prema donjem lijevom kutu podijeljena na dvije sekcije i to: gore lijevo crveno-bijela polja, dolje desno plava-bijela polja. Na gornjem lijevom kutu nalazi se stilizirana šahovska figura top, koja svojim oblikom podsjeća na kulu Minčetu. Na dnu kruga je naziv DUBROVNIK.
(5) Zastavica Kluba je bijele boje, s otisnutim znakom Kluba u sredini.
(6) Značka Kluba je u cijelosti ista kao i znak Kluba.

Članak 6
.
(1) Klub zastupaju predsjednik i tajnik.
(2) Određene poslove zastupanja predsjednik može prenijeti na drugu osobu, na temelju pisane punomoći kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.
(3) Klub predstavljaju predsjednik i tajnik.
(4) Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje i predstavljanje Kluba.

Članak 7.

(1) Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere.
(2) Diskriminacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili kupinama temeljena na
njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom opredjeljenju, stupnju obrazovanja, vještini igranja šaha ili nekog drugog vida uznemiravanja zabranjena je diskriminacija i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Kluba.

2. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 8.

(1) Ciljevi Kluba su:

• razvitak i promicanje šaha,
• poticanje vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata,
• razvitak šaha u dječjem uzrastu i među mladeži,
• promicanja odgojnih funkcija šaha kao športa, športskog ponašanja, međusobnog razumijevanja, tolerancije i odgovornosti svih članova Kluba
• nultoj toleranciji prema nasilju u športu i svakoj vrsti ovisnosti.
(2) Ciljane skupine Kluba su prema klasifikaciji djelatnosti udruga su: građani-opća
populacija (019), djeca-opća populacija (008), te mladi-opća populacija (033), osobe s invaliditetom (059).

Članak 9
.
(1) Područje djelovanja kluba je šport, a djelatnosti su sudjelovanje u športskom
natjecanju, športska priprema, športska poduka, te promocija športa i zdravog načina življenja, organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi (organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem).

(2) Prema Nomenklaturi športova: Šah (redni broj 99 Nomenklature).

Članak 10.

(1) Djelatnosti Kluba su:

• provedba aktivnosti na održavanju i razvoju šaha,
• organizacija aktivnosti svojih članova,
• poticanje i promicanje šaha, osobito kod djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom,
• skrb o kategoriziranim športašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji razvitak,
• organiziranje i provedba škole šaha,
• organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanja,
• sudjelovanje na športskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu,
• organiziranje športskih natjecanja,
• suradnja s drugim klubovima, savezima i drugim športskim tijelima,
• poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za poboljšanje stručnog rada u šahu i
• razvijanje športskog duha i usvajanje etičkih vjernosti kroz bavljenje šahom.

(2) Pored djelatnosti, kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, obavljati gospodarsku djelatnost sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

(3) Klub može obavljati gospodarsku djelatnost: pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela za potrebe svojih djelatnika i svojih članova u prostorima Kluba, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

(4) Gospodarsku djelatnost Klub ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

(5) Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Klub ostvari višak prihoda nad rashodima,
isti se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva Kluba utvrđenih Statutom.

3. JAVNOST RADA

Članak 11.

(1) Rad Kluba je javan i ostvaruje se:

• izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice
zatvorene za javnost,
• izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih
izvještaja o radu Udruge,
• korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske
stranice, društvene mreže i slično),
• javnim priopćavanjem,
• organiziranjem posebnih događanja,
• na druge odgovarajuće načine

4. ČLANSTVO

Članak 12.

(1) Članstvo u Klubu je dobrovoljno. Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i pruža doprinos ostvarenju ciljeva i djelatnosti Kluba i prihvaća odredbe Statuta Kluba.
(2) Članstvo u Kluba stječe se potpisivanjem pristupnice te upisom u Popis članova Kluba uz prethodno pozitivno mišljenje Upravnog odbora Kluba

(3) U slučaju odbijana primitka u članstvo nezadovoljna strana ima pravo u roku od
15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba. Predsjednik Kluba je u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Kluba na kojoj će Skupština odlučiti o žalbi. Odluka Skupštine Kluba u ovom predmetu je konačna.
4) Klub vodi Popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu/naziva člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu /rođenja / osnivanja, datumu pristupanja Klubu i istupanja iz Kluba, kategoriji članstva u Klubu /redoviti, podupirući ili počasni član/. Na kraju svake godine Popis članova Kluba za tu godinu u papirnatom obliku pohranjuje se u pismohranu Kluba.

(5) Popis članova vodi tajnik Kluba.

(6) Udruga ima redovne, podupiruće i počasne članove.
(7) Redoviti članovi mogu biti osobe koje su uključene posredno ili neposredno u športski, odnosno šahovski sustav kao natjecatelji, športski djelatnici i osobe koje su zainteresirane za sudjelovanje u šahovskoj i povezanim aktivnostima Kluba. .Redoviti članovi moraju aktivno sudjelovati u radu Kluba.
(8) Podupirući članovi Kluba imaju status sa svim pravima i obvezama kao redoviti članovi osim mogućnosti biranja u tijela Kluba. Podupirućim članom može postati svaka domaća i strana fizička i pravna osoba koja podupire i promiče interese Kluba i svojim stručnim radom daje doprinos unapređivanju šahovske aktivnosti.
(9) Počasni članovi Kluba mogu biti osobe koje su svojim šahovskim rezultatima, dugogodišnjom djelatnošću, novčanom i drugom materijalnom potporom Klubu i njegovom promicanju ili na drugi način pridonijeli trajno zadužile Klub. Počasne članove Kluba proglašava Skupština svojom odlukom. Počasni članovi ne plaćaju članarinu i ne moraju biti članovi Kluba. Počasni članovi Kluba mogu biti i posmrtno.

10) Redoviti članovi Kluba dužni su

• aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Kluba,
• birati i biti birani u tijela upravljanja Kluba,
• sudjelovati u radu Skupštine Kluba i glasovati o prijedlozima odluka,
• poštivati odluke tijela Kluba,
• biti pravovremeno i istinito informirani o aktivnostima Kluba,
• aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Kluba,
• u obavljanju djelatnosti Kluba poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
• čuvati i podizati ugled Kluba,
• savjesno i profesionalno obavljati preuzete obveze i čuvati imovinu Kluba i
• redovito plaćati članarinu.

(11) Podupirući članovi Kluba dužni su
• poštivati odluke tijela Kluba,
• biti pravovremeno i istinito informirani o aktivnostima Kluba,
• aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Kluba,
• u obavljanju djelatnosti Kluba poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
• čuvati i podizati ugled Kluba i
• redovito plaćati članarinu.

(12) Počasni članovi Kluba dužni su:
• poštivati odluke tijela Kluba,
• biti pravovremeno i istinito informirani o aktivnostima Kluba,
• aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Kluba,
• u obavljanju djelatnosti Kluba poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
• čuvati i podizati ugled Kluba i
• savjesno i profesionalno obavljati preuzete obveze i čuvati imovinu Kluba.

(13) Članarinu Klubu plaćaju redoviti i podupirući članovi, a godišnji iznos članarine određuje Upravni odbor Kluba najkasnije deset dana prije početka godine za koju godinu za koju se plaća članarina.

(14) Predsjednik Kluba može donijeti odluku o oslobađanju od plaćanja članarine člana iznimno lošeg imovnog stanja.

Članak 13.

(1) Pravne osobe članstvo u Klubu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

(2) Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik
ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja.

Članak 14.

(1) Članom Kluba prestaje se:

• dragovoljnim istupom
• odlukom Skupštine Kluba
• brisanjem Kluba iz Registra udruga
• smrću člana.

(2) Član Kluba može biti isključen i brisan iz Popisa članova Kluba ako grubo krši odredbe Statuta.

(3) Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Upravni odbor kao prvostupanjsko tijelo
a isto potvrđuje ili odbija Skupština Kluba kao drugostupanjsko tijelo u slučaju žalbe člana..

(4) Član se briše iz Popisa članova Kluba bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne
podmiri članarinu za tekuću godinu.

Članak 15.

(1) Članu Kluba mogu se izreći stegovne mjere:

• pisana opomena,
• opoziv s dužnosti u tijelu upravljanja Klubom,
• privremeno ili trajno isključenje iz Kluba

(2) Razlog za isključenje članova ili opoziv s dužnosti u Klubu može biti:

• djelovanje protivno interesima i ciljevima Kluba i njegovim članovima, protivno ovom Statutu ili ostalim aktima Kluba, te ometanju djelovanja ili provedbe programskih i planskih dokumenata Kluba
• nanošenje materijalne štete Klubu ili članovima Kluba
• rušenje ugleda Kluba
• nekorektan odnos prema ostalim članovima Kluba

(3) Odluku o provedbi i izricanju stegovnih mjera prema članu Kluba donosi :

• Upravni odbor Kluba kao prvostupanjsko tijelo.
• Član Kluba kojemu je Upravni odbor izrekao stegovnu mjeru ima pravo žalbe Skupštini Kluba čija odluka o žalbi je konačna i izvršna.
• Žalba i rješenja nadležnih tijela Kluba dostavljaju se u pisanom obliku članu Kluba koji se žalio.

Članak 16.

(1) Klub ima Popis članova Kluba

• Za Popis članova Kluba odgovara i vodi ga tajnik Kluba, koji poslove vođenja može povjeriti nekom od članova Kluba
• Popis članova vodi se u elektroničkom obliku.
• Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu i datumu prestanka članstva u Klubu.

(2) Na kraju svake kalendarske godine obvezno je u papirnom obliku izraditi i pohraniti
u pismohranu Kluba Popis članova koji se odnosi na tu godinu.

Članak 17.

(1) Svi članovi Kluba iz Popisa članova /osim počasnih članova/obvezni su plaćati
godišnju članarinu Klubu.

(2) Iznos članarine utvrđuje se Odlukom o članarini koju donosi Upravni odbor Kluba.
Odluka o članarini donosi se najkasnije deset dana prije početka godine na koju se članarina odnosi i objavljuje se na mrežnim stranicama Kluba. Odlukom o članarini utvrđuje se iznos članarine po vrstama članstva, godina na koju se članarina odnosi i rok plaćanja članarine.

(3) Članarina se uplaćuje na godišnjoj razini.

(4) Član Kluba plaća cjelokupni iznos godišnje članarine bez obzira u kojem dijelu
godine se učlani.

5. TIJELA UPRAVLJANJA KLUBOM

Članak 18.

(1) Tijela Kluba su:

• Skupština
• Predsjednik
• Upravni odbor
• Nadzorni odbor
• Tajnik

Članak 19.

1) Članovi tijela Kluba, osobe ovlaštene za zastupanje, te osobe ovlaštene za vođenje
poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata Kluba za natjecanja ne mogu biti osobe koje imaju zapreke propisane Zakonom o športu.

Članak 20.

(1) Članovi Kluba upravljaju Klubom preko svojih izabranih predstavnika u tijelima
upravljanja Klubom.

(2) Ista osoba ne može istovremeno biti na dvjema ili više dužnosti u Klubu koje su
propisane ovim Statutom.

Članak 21.

(1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Upravni odbor
mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela iz područja svojih nadležnosti.

(2) Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća
vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 22.

(1) Član svakog tijela ima pravo podnijeti ostavku na svoju dužnost istom tijelu koje ga je
izabralo.

Članak 23.

(1) Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova Klub može osnovati stručnu službu
s potrebnim brojem djelatnika na osnovu ugovora o djelu ili ugovora o volontiranju.

(2) Odluku o osnivanju stručne službe iz stavka 1. ovoga članka donosi Skupština
Kluba.

(3) Rad stručne službe uređuje se ugovorom ili posebnim aktom kojeg donosi Skupština
Kluba.

(4) Klub osigurava sredstva za rad stručne službe.

4.1. SKUPŠTINA KLUBA

Članak 24.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.

(2) Skupštinu sačinjavaju svi punoljetni članovi Kluba i pravne osobe koje se u trenutku
održavanja sjednice Skupštine 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine nalaze u Popisu članova Kluba. Članovi Skupštine Kluba ne mogu biti članovi Kluba koji imaju
dvojnu registraciju kod Hrvatskog šahovskog saveza, kao ni podupirući ni počasni članovi Kluba.

(3) Pravna osoba član Kluba imenuje jednu osobu koja će je zastupati na sjednici Skupštine.

Članak 25.

(1) Skupština djeluje na sjednicama, a može biti redovita, izborna i izvanredna.

(2) Sjednica Redovite sjednice Skupštine zasjeda najmanje jednom godišnje na kojoj se
razmatra i odlučuje o financijskim izvještajima za prethodnu godinu i planu rada financijskom planu Kluba za tekuću godinu.
Sjednica Izborne Skupštine održava se svake 4 (četiri) godine.
Sjednica Izvanredne Skupštine održava se prema potrebi.

(3) Redovite i izborne sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba, a u njegovoj
odsutnosti zamjenik predsjednik Kluba.

(4) Predsjednik najkasnije 30 dana prije isteka mandatnog razdoblja izabranih tijela
Kluba saziva Izbornu sjednicu Skupštine radi izbora članova tijela Kluba za sljedeće
mandatno razdoblje.

(5) U pozivu o sazivanju sjednice Skupštine predsjednik predlaže dnevni red sjednice, te
dan i mjesto održavanja sjednice.

(6) Poziv na sjednice Skupštine dostavlja se članovima Skupštine najkasnije osam (8)
dana prije održavanja sjednice Skupštine Kluba.

(7) Iznimno, u izvanrednim situacijama (okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti), poziv za izvanrednu sjednicu Skupštine može se dostaviti u roku kraćem od osam (8) dana.

(8) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži većina članova Upravnog odbora, Nadzorni odbor ili najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine.

(9) U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice
.
(10) Predsjednik saziva sjednicu Skupštine Kluba prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave Zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, sazvat će je predlagatelj. Poziv za sjednicu treba sadržavati prijedlog dnevnog reda i mjesto i dan i sat održavanja sjednice.

(11) Prijedlog dnevnog reda i materijali za sjednicu Skupštine dostavljaju se članovima Skupštine Kluba najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice.

(12) Iznimno u slučaju nastupa okolnosti iz stavka 7. ovoga članka, prijedlog dnevnoga reda i materijali mogu se dostaviti u kraćem roku ili na samoj sjednici Skupštine Kluba.

Članak 26.

(1) U slučaju isteka mandata izabranih tijela Kluba, izbornu sjednicu Skupštine saziva
¸ zadnja osoba ovlaštena za zastupanje ili jedna trećina (1/3) članova Skupštine upisanih u Popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 27.

(1) Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Kluba. U odsutnosti predsjednika,
Skupštinom predsjedava zamjenik predsjednika, potom neki od preostalih članova
Upravnog odbora Kluba.

(2) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, kojeg izrađuje zapisničar, a potpisuje
ga dva ovjerovitelja zapisnika koji se javnim glasovanjem biraju na sjednici. Zapisnik se trajno čuva u pismohrani Kluba.

(3) Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine Kluba propisuje Poslovnik o radu
Skupštine.

Članak 28.

(1) Skupština Kluba odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih
članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

(2) Ako Verifikacijsko povjerenstvo prije početka rada Skupštine utvrdi da nije nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, sjednica Skupštine odgađa se za 30 minuta. Ako ni tada nije nazočna natpolovična većina, utvrđuje se je li nazočna jedna trećina (1/3) ukupnog broja članova Skupštine. Ukoliko je nazočna jedna trećina ukupnog broja članova Skupštine, sjednica Skupštine se može održati i donositi pravovaljane odluke, ali ne i odluke kojima se ureduju statusna pitanja Kluba ili donosi Statut Kluba i njegove izmjene i dopune, za koje je potrebna natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine. Ukoliko ni nakon 30 minuta nema potrebnog kvoruma od jedne trećine nazočnih, nova sjednica Skupštine zakazuje se za osam dana poslije s istim dnevnim redom.

(3) Glasovanje na sjednici Skupštine Kluba je javno.

(4) Skupština Kluba može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim
glasovanjem.

Članak 29.

(1) Skupština Kluba:

• donosi Statut te njegove izmjene i dopune,
• donosi druge akte Kluba te njihove izmjene i dopune,
• bira i razrješava Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor Kluba,
• bira i razrješava druga tijela Kluba ako je to ovim Statutom određeno,
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja klubova,
• donosi Plan rada i Financijski plan Kluba za sljedeću kalendarsku godinu
• odlučuje o Izvještaju o radu i Financijskom izvještaju Kluba za prethodnu kalendarsku godinu,
• odlučuje o promjeni područja djelovanja, ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba,
• donosi odluke o statusnim promjenama,
• odlučuje drugostupanjski o žalbama na odluke Upravnog odbora,
• odlučuje o izvještajima Nadzornog odbora Kluba,
• odlučuje o drugim pitanjima koja su predviđena ovim Statutom,
• odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

 

4.2. PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 30.

(1) Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa Klub

(2) Predsjednika bira Skupština Kluba s mandatom od četiri (4) godine.

(3) Predsjednik je po dužnosti ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog
odbora Kluba. Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini, kojoj podnosi Izvještaj o svom radu i radu Upravnog odbora.

Članak 31.

(1) Predsjednik Kluba:

• skrbi i odgovara za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih obaveza Kluba
• saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora Kluba
• rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora
• pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora Kluba
• potpisuje opće akte koje donose Skupština i Upravni odbor
• vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Kluba
• podnosi Izvještaj o radu Kluba Skupštini
• podnosi Izvještaj o radu Upravnog odbora Skupštini Kluba
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba
• upravlja imovinom Kluba
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba
• dostavlja zapisnik s redovite sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije i podatke za upis u Registar udruga
• obavlja i druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, Statutom i aktima Kluba.

4.3. UPRAVNI ODBOR KLUBA

Članak 32.

(1) Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Kluba koje između zasjedanja sjednice Skupštine upravlja poslovima Kluba.

(2) Upravni odbor ima pet /5/ članova – predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

(3) Upravni odbor Kluba ili pojedinog člana bira i razrješava Skupština Kluba

(4) Predsjednik Kluba je po dužnosti član i predsjednik Upravnog odbora.

(5) Izbor članova Upravnog odbora propisan je Poslovnikom o radu Skupštine Kluba.

Članak 33.

(1) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

(2) Članu Upravnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u
slučaju:

• opoziva
• podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke
• gubitka poslovne sposobnosti
• nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

(3) Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su
izabrani.

(4) Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti najmanje jedna trećina (1/3) predstavnika u Skupštini ili predsjednik Kluba.

(5) U slučaju razrješenja predsjednika Kluba prije isteka mandata na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora.

Članak 34.

(1) Upravni odbor djeluje na sjednicama Upravnog odbora. Sjednice se održavaju po
potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

(2) Upravni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno najmanje dvije trećine članova Upravnog odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

(3) Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Kluba, a ukoliko je
predsjednik odsutan ili spriječen, zamjenik predsjednika Kluba

(4) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom
Odsustvu ili spriječenošću zamjenik predsjednika Kluba.

(5) Ako to zatraži najmanje jedna trećina (1/3) članova Upravnog odbora,
Predsjednik je obvezan u roku od pet (5) dana sazvati sjednicu Upravnog odbora koja se treba održati u daljnjem roku od deset (10) dana.

(6) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku propisanom u
stavku 5. ovoga članka, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Upravnog odbora.

(7) Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Kluba.

Članak 35.

(1) Upravni odbor Kluba:

• bira tajnika Kluba
• utvrđuje prijedlog donošenja, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata, koje podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje
• utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog plana za iduću i financijskih izvještaja za prethodnu godinu
• utvrđuje prijedlog programa i planova rada Kluba
• donosi mjere i aktivnosti za unapređenje rada i stvaranje najpovoljnijih
materijalnih uvjeta za ostvarenje programskih i planskih zadaća Kluba
• brine o ostvarenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine
• brine o ostvarenju usvojenog financijskog plana
• podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba
• imenuje povjerenstva i slične tijela prema potrebi te im određuje zadaće
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba
• donosi odluku o promjeni adrese Kluba,
• donosi odluku o godišnjoj članarini kluba redovitim i podupirućim članovima Kluba
• imenuje predstavnika Kluba u Šahovskom savezu Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovačkom savezu športova, Zajednici športa Dubrovačko-neretvanske županije i drugim športskim i sličnim savezima kada je to potrebno,
• odlučuje i o drugim pitanjima važnim za djelovanje Kluba koje mu Skupština stavi u nadležnost.

4.4. NADZORNI ODBOR KLUBA

Članak 36.

(1) Nadzorni odbor je tijelo nadzora rada Kluba.

(2) Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

(3) Izbor članova obavlja Skupština a propisan je Poslovnikom o radu Skupštine Kluba.

(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog
Odbora na 1. (konstituirajućoj) sjednici između sebe.

(5) O svom djelovanju i rezultatima nadzora, Nadzorni odbor izvještava Skupštinu
Kluba prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 37.

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

(2) Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova.

Članak 38.

(1) Nadzorni odbor Kluba:

• obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem Kluba
• ocjenjuje izvršenje odredaba Statuta i drugih akata Kluba
• nadzire namjensko financijsko trošenje sredstava Kluba
• nadzire zakonitost rada Kluba
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Kluba.

Članak 39.

(2) O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i
Skupštinu Kluba i daje prijedloge mjera radi ispravljanja nepravilnosti.

Članak 40.

(1) Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće od tri (3)
člana, koje se bira između članova Kluba.

(2) Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona
o mirenju.

(3) Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

(4) Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis
promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, a u zakonskom roku, Klub podnosi Upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

4.5. LIKVIDATOR

Članak 41.

(1) Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština odlukom o imenovanju i opozivu likvidatora.

(2) Likvidator može biti osoba/pravna osoba član Kluba ili osoba koja nije član Kluba.

(3) Mandat likvidatora traje do opoziva putem odluke Skupštine o opozivu likvidatora.

Članak 42.

(1) Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba.

(2) Likvidator Kluba provodi likvidacijski postupak te zastupa Klub u postupku
likvidacije, a otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje se u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

4.6. TAJNIK KLUBA

Članak 43.

(1) Tajnika Kluba imenuje Upravni odbor Kluba na razdoblje od četiri (4) godine.

(2) Tajnik Kluba mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

(3) Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru Kluba podnosi Izvještaj o radu najmanje jednom godišnje.

Članak 44.

(1) Tajnik Kluba je glavni administrator Kluba koji u svom djelokrugu rada:

• zastupa i predstavlja Klub
• vodi Popis članova Kluba i odgovoran je za njegovu ažurnost priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Kluba obavlja operativne, administrativne i financijske poslove Kluba koje mu naloži Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Kluba
• prisustvuje sjednicama Skupštine, Upravnog odbora, sudjeluje u raspravi, ali bez prava odlučivanja.

(2) Tajnik kluba može (u suglasnosti s predsjednikom Kluba) povjeriti poslove i zadaće
iz svojeg djelokruga drugim članovima Kluba i vanjskim suradnicima, s tim da provodi nadzor nad izvršavanjem tih poslova i zadaća.

5. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 45.
(1) Imovinu Kluba čine:

• novčana sredstva
• nekretnine
• pokretnine
• imovinska prava Kluba.

Članak 46.

(1) Klub stječe imovinu od:

• donacija od Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije
posredstvom Dubrovačkog saveza športova, Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije i Šahovskog saveza Dubrovačko-neretvanske županije
• od članarine članova Kluba
• od dragovoljnih davanja i darivanja
• od donacija pravnih i fizičkih osoba
• od upisnina za natjecanje u organizaciji Kluba
• od gospodarske djelatnosti sukladno ovome Statutu
• iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 47.

(1) Ako Klub provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih
izvora, najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

(2) Svoju imovinu Klub može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih Statutom te provedbu odobrenih programa ili projekata, u skladu sa zakonom.

6. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 48.

(1) Klub prestaje s radom:

• odlukom Skupštine Kluba
• pripajanjem Kluba drugoj udruzi (klubu)
• protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovite sjednice Skupštine
• smanjenjem broja članova ispod tri (3) člana
• odlukom nadležnog tijela
• pokretanjem stečajnog postupka.

(2) U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o
prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom (2/3) većinom od ukupnog broja svih članova Skupštine Kluba.

(3) Postupak likvidacije Kluba provodi se sukladno važećim zakonskim propisima.

7. RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA
RADA KLUBA

Članak 49.

(1) U slučaju prestanka rada Kluba, imovina preostala nakon namirenja vjerovnika i
likvidacijskog troška te sudskih i troškova drugih postupaka, predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

(2) Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima
Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Statut Kluba donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja
članova Skupštine nakon provedene rasprave.

(2) Postupak izmjena i dopuna Statuta obavlja se na način istovjetan donošenju Statuta.

(3) Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.
Članak 51.
(1) Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

(2) Tumačenje drugih akata Kluba daje tijelo koje je donijelo akt ili namjenski formirano radno tijelo.

(3) Ovaj Statut kao sve normativne akte Kluba potpisuje predsjednik Kluba.

Članak 52.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Šahovskog
kluba Dubrovnik donesen 21. prosinca 2014.

U Dubrovniku, 12. prosinca 2022.

Predsjednik
Šahovskog kluba Dubrovnik

Vlaho Zlošilo, v.r.